កម្មវិធីបញ្ជាគំនរថាមពលព្រះអាទិត្យ FXR536D

FES Rotator នៅអូស្ត្រាលី

XCMG Trench Cutter XTC8055 នៅលើគេហទំព័រ

កម្មវិធីបញ្ជាផ្ទាំងសូឡាដែលមានមូលដ្ឋានលើ FES Crawler

ចំណុចសំខាន់នៃម៉ាស៊ីនខួងអណ្តូងទឹកជ្រៅ XCMG

FES Side Grip Excavator Mounted Vibratory Hammer