ឧបករណ៍ខួង FES សម្រាប់ឧបករណ៍គ្រឹះ

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៃរោងចក្រឧបករណ៍ខួង FES

FES ឧបករណ៍ខួងដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគ្រឹះ

ធុងបាតរាងសាជី FES ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការខួងខ្ពស់ជាង

ឧបករណ៍ខួងអង្កត់ផ្ចិតធំ